دانلود پاورپوینت بررسی رابطه‏ ساختار سازمانی (تمرکز، پیچیدگی و رسمیت) با تعهد سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
دانلود پاورپوینت بررسی رابطه‏ ساختار سازمانی (تمرکز، پیچیدگی و رسمیت) با تعهد سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

تحقیق بررسی رابطه‏ ساختار سازمانی (تمرکز، پیچیدگی و رسمیت) با تعهد سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

فایل پاورپوینت در 50 اسلاید

دانلود پاورپوینت بررسی رابطه‏ ساختار سازمانی (تمرکز، پیچیدگی و رسمیت) با تعهد سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دانلود پاورپوینت بررسی رابطه‏ ساختار سازمانی (تمرکز، پیچیدگی و رسمیت) با تعهد سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 

بيان موضوع و مسأله تحقيق   :

  • امروزه دانشگاه‏ها افزون بر نقش اوليه‏ي خود (ترويج دانش و گسترش پژوهش (دامنه اي گسترده تر از فعاليت ها را سر لوحه‏ي هدف‏هاي خود قرار داده‏اند تا بدين وسيله ارتباطي نزديك تر با جامعه‏ي پيرامون خود برقرار نمايند. در سايه‏ي اين نگرش، امكان بهره گيري هر چه بيش تر از ظرفيت‏هاي بالقوه و تكنولوژيكي دانشگاه فراهم مي شود دستاوردهاي دانشگاه از دو راه فعاليت‏هاي جامعه را تحت تأثير قرار مي دهد: نخست با ارائه‏ي خدمات آموزشي، رشد سرمايه‏ي انساني را موجب مي شود.
  • محقق درصدد آن است كه رابطه بين ساختار سازماني و تعهد کارکنان را در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بررسي نموده و ميزان تأثير ابعاد ساختار سازماني را به عنوان متغير مستقل بر تعهد کارکنان كه متغير ملاك يا وابسته مي‌باشد مشخص سازد. به عبارتي، پس از بررسي ميزان رابطه ميان اين دو متغير، محقق بر آن است كه روشن سازد چند درصد از واريانس متغير تعهد کارکنان تحت تأثير يا ناشي از متغير ساختار سازماني است. ضمناً محقق به دنبال آن است كه تأثير جداگانه هر يك از ابعاد ساختار سازماني را كه شامل رسميت، پيچيدگي و تمركز مي‌باشد بر روي تعهد سازمانی (بر اساس مدل میر و آلن شامل تعهد مستمر، تعهد عاطفی و تعهد هنجاری) کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.

اهميت و ضرورت تحقيق :

  • راهبردهاي مبتني بر كنترل و توسعه های سازمانی، يعني كاربرد بیشتر مقررات و قوانين، رويه ها و دستورالعمل ها، سياست ها و سلسله مراتب اختيار و استاندارد كردن امور براي يكنواخت و هماهنگ كردن رفتارهاست و موجب عدم ابراز عقايد و انديشه‏هاي كاركنان مي شود و بي عدالتي را در توزيع قدرت ايجاد مي كند و در نهايت، موجب عدم توانايي كاركنان مي گردد. از اين رو، ساختار سازماني بايد متناسب با اهداف سازماني و ميزان توانمندي كاركنان طراحي گردد. از آن‏جايي كه نيروي انساني، مهمترين سرمايه سازمان ها است، هر چه اين سرمايه از كيفيت مطلوب و بيشتري برخوردار گردد احتمال موفقيت، بقا و ارتقاي سازمان بيشتر خواهد شد.
  • در سازمان‏هاي توانمند، ساختار سازماني طوري طراحي شده است كه كاركنان مي توانند براي نيل به نتايج مورد نظر و آنچه انجام آن لازم است، كار كنند، نه اينكه صرفاً اداي تكليف كنند و در ازاي آن پاداش دريافت نمايند. در دهه‏هاي اخير، تغيير ساختار سازماني، از ساختار هرمي كه مبتني بر كنترل شديد است، به ساختار دايره اي (شبكه اي) آغاز شده است كه در آن درگيري ذهني، عاطفي و خودگرداني كاركنان، فراوان و كنترل نيز حداقل است.
  • يكي از ابعادي که تعهد در آن گسترش يافته، مفهوم تعهد است. به طور روز افزون معلوم شده که تعهد مفهومي پيچيده و چند بعدي است. ساليان زيادي در مباني نظري پژوهش¬ها و شيوه¬هاي متفاوتي تعهد تعريف شده بود؛ در نتيجه ترکيب نتايج تحقيقات انجام شده مشكل بود. بعدها چنين مطرح مي¬شود که تعهد مي¬تواند انواع گوناگوني داشته باشد. بنابراين ضروري است که در تحقيقات بطور واضح تبيين شود که کدامين نوع از انواع تعهد مدنظر است و شاخص¬هاي آن نيز مشخص شود.
  • از آن‏جا که در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تاکنون امکان بررسی رابطه تعهد کارکنان و ساختار سازمانی مهيا نشده، لذا انجام تحقيقي جهت بررسي رابطه‏ي ميان ساختار سازماني (تمرکز، پیچیدگی و رسمیت) با تعهد سازمانی ضروري بوده تا به واسطه آن سازمان، افراد و جامعه از مزاياي کوتاه مدت و بلند مدت آن منتفع شوند.

 

 اهداف تحقيق :

  • هدف اساسی انجام این تحقیق تعیین رابطه‏ی ساختار سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می‌باشد.
  • شناسايي نقاط قوت و ضعف سازمان مورد مطالعه براي استقرار مديريت مشارکتي بر مبناي نظام پيشنهادها؛

فایل پاورپوینت در 50 اسلاید

5/5 (2 Reviews)

دیدگاه

avatar