پاورپوینت نظریات تربیتی و مکاتب فلسفی

پاورپوینت نظریات تربیتی و مکاتب فلسفی

عنوان : پاورپوینت نظریات تربیتی و مکاتب فلسفی رشته علوم تربیتی  فلسفه آموزش و پرورش

مکاتب فلسفی و آراء تربیتی

نوشته: جرالد، ال. گوتک

فایل پاورپوینت در ۳۵۰ اسلاید

کلمات کلیدی : پاورپوینتپاورپوینت نظریات تربیتیپاورپوینت نظریات تربیتی و مکاتب فلسفیعلوم تربیتیعلوم تربیتی  فلسفه آموزش و پرورشفلسفه آموزش و پرورشمکاتب فلسفینظریات تربیتی و مکاتب فلسفی

برنامه درسی به عنوان محور فعالیت های تربیتی، هم اکنون عرصه شدید ترین مشاجرات است

تصمیم گیری در باره محتوای برنامه مستلزم:

۱- بررسی

۲- امعان نظر

۳- تدوین غایت های آموزش و پرورش است.

 

در مفهوم عام، برنامه درسی را می توان به عنوان تجارب سازمان یافته ای تعریف کرد که متعلم، تحت راهنمایی و نظارت مدرسه کسب می کند.

در مفهوم دقیق، برنامه درسی شامل رشته منظمی از واحد های درسی و موضوعاتی است که برنامه آموزشی رسمی مدرسه را تشکیل می دهد.

صورتی از انتقال آگاهانه و هدفمند دیدگاه بزرگسالن در خصوص واقعیت به نسل جدید است.

در روش برنامه ریزی فرایند مدار سعی می شود تا مهارت های روش شناختی در متعلمان ایجاد شود تا بتوانند به کمک آن ها تجارب خود را سازمان دهی کنند.

روش تدریس، فرایند هایی را مورد توجه قرار می دهد که در طی آن، متعلمان با مهارت ها و دانش های ویژه ای که در برنامه درسی گنجانده شده است آشنا می شوند.

ایدئالیسم که واقعیت را ذاتاً روحی تلقی می کند، یکی از کهن ترین و دیرپاترین نظام های فکری بشریت است.

(Frobel)فروبل  بنیانگذار کودکستان، بر پایه فلسفه ایدئالیسم، روشی برای آموزش و پرورش دوران نخست کودکی ابداع کرد.

 

7000 تومان – خرید و دانلود

دیدگاه

avatar