دانلود تحقیق تفاوت ایجاب و مذاکرات پیش قراردادی
دانلود تحقیق تفاوت ایجاب و مذاکرات پیش قراردادی

تحقیق تفاوت ایجاب و مذاکرات پیش قراردادی

فایل ورد در 50 صفحه

تفاوت ایجاب ومذاکرات پیش قراردادی

درس حقوق مدني

 

فهرست مطالب

چكيده

فصل اول :

مقدمه

تعاريف ايجاب

تفاوت ايجاب و دعوت به مذاكره

شرايط ايجاب

الزام آور بودن ايجاب

اهليت ايجاب دهنده

مدت اعتبار ايجاب و تشخيص تحليلي زمان و مكان ايجاب و قبول

زوال ايجاب

تعاريف قبول

نحوه اعلام ايجاب و قبول

توالي ايجاب و قبول و مطابقت ايجاب و قبول

ايجاب و قبول توسط شخص واحد

وضعيت شخص ساكت در ايجاب و قبول

ايجاب و قبول در عقد نكاح و توالی آن

نتيجه گيري

فهرست منابع و ماخذ

 

چكيده :

آنچه در باب معاملات و بويژه در انعقاد عقود ضروري است اعلام اراده متعاملين مي باشد و صرفا هر روشي كه عرفا موجب هدايت انشاء باشد مي تواند به عنوان اعلام اراده در معاملات مورد استفاده قرار گيرد ۱ همچنين بر مبناي اصل حاكميت اراده،قصد انشايي طرفين به وجود آورنده عقد در عالم اعتبار است،امابراي تاثيرآن شرايطي لازم است .

ايجاب و قبول بيانگر قصد طرفين مي باشد و باعث هدايت انشاي عقد مي باشد .

كلمات كليدي : ايجاب ، قبول ، زوال ، توالي ، نظريه ارسال ، قراردادها ، تعهدات

   

فصل اول : ماهیت و آثار و احکام ايجاب و قبول

مقدمه :

برای انعقاد هر قراردادی لازم است طرفین آن قرارداد، قصد و اراده‎ی ایجاد قرارداد را داشته باشند. علاوه براین لازم است این قصد و اراده بیان شود تا معلوم گردد که شخص قصد انعقاد معامله را دارد. قصد و اراده‎ای که برای انعقاد قرارداد اعلام و ابراز شده است را اراده‎ی ظاهری و دربرابر اراده‎ی ظاهری، اراده‎ی باطنی قرار دارد که همان اراده و قصد درونی و حقیقی شخص برای انجام معامله است یا اراده‎ی خارجی یا اعلام اراده می‎نامند. چیزی که نشانگر قصد و اراده‎ی طرفین قرارداد است ایجاب و قبول نامیده می‎شود. بنابراین هر قراردادی با ایجاب و قبول منعقد می‎شود.

سازنده عقد،اراده انشایی است نه اعلام اراده ،منتها این اراده به طورمطلق،سازنده عقدنیست وبرای تشکیل عقد، صرف قصدانشای آن دردرون وظرف ذهن موثرنمیباشد،بلکه برای خلاقیت اراده تقارن آن باوسیله ای که آن رانشان دهد،لازم است. هریک ازدواراده همراه باوسیله ابرازآن ،که متضمن معنی ابتکارباشدوبه طور متعارف بایدابتدائاصادرشود،ایجاب وآن دیگرقبول نامیده می شود۴

در اين مقاله براي آشنايي بيشتر خواننده با مفاهيم طرح شده در مقدمه همچنين با چارچوب مقاله در ابتدا سوالاتي طرح شده تا با پاسخ تفضيلي به اين سوالات ذهن خواننده نسبت به موضوعات مطروحه و توالي آنهاآشنايي بيابد و در نهايت در خصوص مقاله نتيجه گيري شده است

و…

فایل ورد در 50 صفحه

5/5 (1 Review)

دیدگاه

avatar