تحقیق مسئولیت پزشکی

عنوان : تحقیق مسئولیت پزشکی

فرمت : ورد

تعداد صفحات : ۳۰

 

فهرست مطالب :

مقدمه
فصل اول: سیر تحولات مسؤولیت پزشك
گفتار اول
تاریخچه مسؤولیت پزشكی
بند اول: تمدنهای ابتدایی
بند دوم: بابل، یونان و روم باستان
بند سوم: ایران باستان
بند چهارم: دوران اسلامی
گفتار دوم
مسؤولیت اخلاقی و كیفری پزشك
بند اول: مسؤولیت اخلاقی پزشك
الف) مفهوم مسؤولیت اخلاقی
ب) ماهیت اخلاق پزشكی
بند دوم: مسؤولیت كیفری پزشك
الف) مفهوم مسؤولیت كیفری
ب) ماهیت مسؤولیت كیفری پزشك
ج) مسؤولیت انتظامی پزشك
فصل دوم: ماهیت و اركان مسؤولیت مدنی پزشك
گفتار اول: ماهیت مسؤولیت مدنی پزشك
بند اول: دیدگاههای موجود در مورد مسؤولیت پزشكی
الف ـ قهری بودن مسؤولیت پزشك
ب ـ قراردادی بودن مسؤولیت پزشك
گفتار دوم: اركان مسؤولیت مدنی پزشك
بند اول: خطای پزشكی
الف) مفهوم و معیار سنجش خطای پزشكی
ب) مصادیق عمومی خطای پزشكی
بند دوم: عدم اخذ رضایت
الف) مفهوم حقوق رضایت
ب) انواع رضایت
ج) آگاهانه بودن رضایت
د) قلمرو رضایت
بند سوم: وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشك
الف) دیدگاه فقها
ب) دیدگاه حقوقدانان دیگر كشورها
منابع

 

مقدمه
مسؤولیت پزشكی، پاسخگو بودن پزشك در قبال خساراتی است كه به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشكی است. اگر مسؤولیت پزشكی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی كه مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد، بسته به اینكه تعهد پزشك، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود.حرفه پزشکی،حرفه ای مبتنی برتجربیات گذشته وابتکار ونوآوری رجال این فن است وبه حد کمال خویش نرسیده است وپزشک بمانند سایر افراد بشر ممکن است تحت تاثیر مسائل مادی ومعنوی ورقابت وکسب تجربه علمی و…مرتکب خطا شده واحیانأ ازراه مستقیم منحرف شود. بنابراین درعین اینکه باید باپزشکان جاهل وبی احتیاط وبی مبالات(مقصر) سختگیری لازم بعمل آید،لکن باید تحت شرایطی اجازه ملاحظه پزشکی داده شود ودرصورت وجود آن شرایط پزشک ازهرگونه مسئولیت کیفری ومدنی بدور باشد.ماده۵۹قانون مجازات اسلامی تحت شرایطی سه گانه به پزشک اجازه انجام معالجه ودرمان را اعطا نموده است:شرط اول اجازه شارع ودولت است،یعنی سلطه عمومی بخاطر حفظ مصالح اجتماع پزشک رامجاز به انجام اعمال طبی می نماید ولواینکه هرنتیجه ای بدنبال داشته باشد.رضایت بیمار عنصر مهمی ازعناصر حق پزشک درمعالجه است وحق پزشک درمعالجه با حقوق مالکیتی که هر شخص برجسم خود دارد تجدید میشود.درکنار این دوشرط عامل دیگری نیز ضروری است وآن قصد بهبودی وسلامت بیمار است وپزشک نمی تواند اعمالی را که هدف آنها سلامتی بیمارنیست انجام دهد.بنابراین درصورت وجود شرایط سه گانه مذکور درصورتیکه پزشک مرتکب خطائی نشده باشد نه تنها مسئولیت کیفری ندارد بلکه مسئولیت مدنی نیز منتفی است. درفقه شیعه دررابطه با مسئولیت پزشک دو نظریه عمده مطرح است.اکثر فقها قائل به مسئولیت پزشک حاذق حتی اگر تقصیری ننموده باشد هستند،ونظر اقلیت فقها که به عدم مسئولیت پزشک هستند بامنطق ومقتضیات ومصالح جامعه سازگارتر است وقانون مجازات اسلامی به پیروی از نظریه مشهور فقها مسئولیت پزشک حاذق ومتخصص را هرچند که به معالجه با اذن بیمار یا ولی اوانجام شده باشد ،پذیرفته است وبا پزشک رفتاری شدید وغلظ دارد درمقابل همین قانون پیش بینی کرده است که هرگاه پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار برائت حاصل نماید عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.مسئولیت پزشک دراکثر حالات ،مسئولیت قراردادی است وپزشک بوسیله قراردادمعالجه با بیماران خویش درارتباط است معذلک مواردی نیز وجود دارد که مسئولیت اوقهری است .قراردادمعالجه درقالب هیچ یک ازعقود معینه نمی گنجدوازمصادیق ماده۱۰قانون مدنی است .ارکان مسئولیت پزشک اعم ازاینکه قراردادی باشد یاقهری ،ارکان سه گانه مسئولیت است وعبارتند از:خطای پزشکی،ضرر ناشی ازدرمان، رابطه سببیت بین معالجه وضرر، در این تحقیق با رویكردی نوین به مسؤولیت پزشك، نقایص موجود در این زمینه، بررسی شده است. فصل نخست به سیر تحولات مسؤولیت پزشكی و فصل دوم به ماهیت و اركان مسؤولیت مدنی پزشك اختصاص یافته است. سپس دیدگاههای موجود در مورد مسؤولیت مدنی پزشك، ماهیت قرارداد معالجه و اركان مسؤولیت مدنی پزشك (كه عبارت از خطای در مرحله تشخیص، خطای در مرحله معالجه و خطای در عمل جراحی است) نقد و بررسی شده و مفهوم حقوقی اخذ رضایت و ویژگی های آن، تبیین شده اند.

5000 تومان – خرید و دانلود

 

دیدگاه

avatar
تلگرام