تحقیق در مورد مالیات

عنوان : تحقیق در مورد مالیات

فایل ورد در 31 صفحه

کلمات کلیدی :

ماليات

اگر چه از ماليات به عنوان يكي از درآمدهاي دولت نام برده مي شود ولي نبايد فراموش كنيم كه دولت ها ، منابع درآمدي گوناگوني دارد كه در قديم عبارت بود از درآمد املاك و دارائيهاي اختصاصي . اين نوع درآمد دولت امروزه كمتر وجود دارد و مربوط به زماني است كه دولت هاي استبدادي خود را مالك جان و مال مردم مي دانستند . به طور مثال در زمان رضا شاه بسياري از زمينهاي مرغوب از طرف شاه تصاحب مي شود و بر همين اساس سلطان داراي خالصجات زيادي بود و به عنوان يك منبع درآمد اختصاصي محسوب مي شد .

اما از اوايل قرن نوزدهم وعلي الخصوص بعد از جنگ جهاني دوم لزوم دخالت دولت در فعاليتهاي اقتصادي بيشتر شد و بر همين اساس فعاليتهاي صنعتي رونق بيشتري پيدا كرد و «خالصجات» بيشتر به صورت فعاليت هاي صنعتي و ايجاد كارخانه ها نمود پيدا كرد .

امروزه درآمد خالصجات نقش چنداني در ميزان درآمدهاي دولتي ايفا نمي كند . از جمله درآمدهاي ديگر دولت مي توان به درآمدهاي مالياتي ، صادرات و واردات ، فروش اوراق قرضه و عمليات پولي و بانكي و فروش نفت و…  نام برد .

اما از اين ميان درآمدهاي مالياتي از اهميت فوق العاده اي برخوردار مي باشد كه با ديد وسيع تري به آن توجه مي نمائيم . ماليات در واقع برداشت قسمتي از درآمد افراد است كه جهت تامين هزينه هاي عمومي دريافت مي شود . به ماليات نبايد تنها به عنوان يك منبع درآمدتوجه داشت زيرا دولت ها اهداف گوناگوني از وصول ماليات دارند .

به طور مثال دولت ممكن است هدف اقتصادي از وصول ماليات دنبال نمايد و با كم يا زياد كردن ميزان ماليات ها ، حجم پولي موجود در بازار را كنترل نمايد . يا ممكن است هدف از وصول ماليات ، ايجاد تعادل اجتماعي و كاهش فاصله ي طبقاتي باشند . اين مسئله با ايجاد نرخ هاي تصاعدي بر ماليات ها صورت مي پذيرد . بنابراين نمي توان تنها به ماليات به عنوان يك منبع درآمد توجًه داشت .

با توجًه به فقد تعريف قانوني و رسمي از ماليات ، براي تعريف ماليات بايد به دكترين متوسل شد . اساتيد حقوق و اقتصاد گاهي به ماليات از زاويه ي مؤدي نگريسته و گفته اند «ماليات سهمي است كه به موجب اصل تعاون ماي و بر وفق مقررات ، هر يك از سكنه ي كشور موظف است از ثروت و درآمد خود به منظور تامين هزينه هاي عمومي و حفظ منافع اقتصادي يا سياسي يا اجتماعي كشور به دولت بدهد . و گاهي هم با امعان نظر به نقش دولت ، ماليات را مبلغي مي دانند كه دولت بر اساس قانون از اشخاص و مؤسسات به منظور تقويت مالي حكومت و تامين مخارج و هزينه هاي عمومي دريافت مي كند .

ماهيت ماليات

نظريات مربوط به ماهيت دائما” در حال تحول و تكوين بوده است و در قديم ماليات منحصرا” به عنوان نشانه ي قدرت شاه يا امپراتور كه بر اساس حقوق سلطنت بنا شده بود تلقي شده و بيان كننده ي اين قدرت بود ولي از نظر فردي كه آنرا تحمل مي كرد از يك قانون نفرت انگيز ناشي مي شد .

از قرن شانزدهم به بعد و بخصوص ، از قرن هيجدهم طبيعت ماليات عوض مي شود و به جاي اينكه بر قدرت پادشاه پايه گذاري شده باشد بر اساس حقوق افراد قرار مي گيرد .

5/5 (1 Review)

دیدگاه

avatar