برنامه راهبردی منابع انسانی تحقیق

تحقیق برنامه راهبردی – سرمایه انسانی NSF

عنوان : تحقیق برنامه راهبردی – سرمایه انسانی NSF

فرمت : ورد

تعداد صفحات : ۲۵

هدف:

اين برنامه راهبردي سرمايه انساني يك چارچوب براي سيستم برنامه انساني بنياد علوم ملي(NSF) در خلال  تشكيل مي دهد و بر روي استعداد و تعهد نيروي كار NSF جهت برآوردن وظايف اساسي ساخته شده است. اين برنامه كه جانشين برنامه مديريت سرمايه انساني ۲۰۰۳ شده است فاكتورهاي داخلي و خارجي را مشخص مي كند كه برنامه ريزي سرمايه انساني را شكل مي دهد و يك چارچوب جامع براي سياستها و شيوه ها ارائه مي دهد كه راهنمايي مي كند كه براي ملاقات با نيروكارمان نياز است و NSF را قادر مي سازد تا به عنوان يك سازمان برتري داشته باشد. برنامه، كه به دنبال آگاهي دادن به مديران NSF و كارمندان مشابه است، يك روش راهبردي است و هر دو در ارتباط با مشخص كردن رقابتهاي سرمايه انساني در برابر اصول، به علاوه اينكه چگونه برتري بجوييم براي اينكه سرزنده گي و توانايي هاي نيروي كار NSF را در تمام ترازها بيشينه كنيم كه از اهداف پيوسته برنامه و نيروي كار متمركز بيستر و برنامه ريزي متوالي استراتژي هاي عملي هيئت مديره منحصر به فرد NSF ترسيم شده است و اداره ها قادر خواهند بود تا به صورت سازماني گسترش و توسعه يابند به خصوص استراتژي هاي اجراي سرمايه انساني. برنامه به عنوان يك سند معيشت در نظر گرفته شده- كه تعبير محيط ها و نيازها را آنگونه كه بروز مي كنند تطبيق مي دهد.

فهرست:

هدف

سيستم مديريت سرمايه انساني NSF

سرمايه  انساني در طول قرن

نيروي كار NSF

اهداف سرمايه انساني NSF

برنامه نيروي كار NSF

برنامه توالي NSF

سرمايه گذاري در سيستم مديريت سرمايه انساني NSF

ضميمه A : تقويت سيستم مديريت سرمايه انساني NSF

ضميمه B  : اطلاعات چهارچوب NSF

ضميمه C : نكات پاياني

3500 تومان – خرید و دانلود

دیدگاه

avatar